תקנון

תקנון השתתפות בתוכנית

כללי

1.1    ברצוני להשתתף בתוכנית אימוני הכושר הדיגיטלית PlanBeOnline  ובחתימתי שלהלן הנני מסכימה לתקנון התוכנית, כמפורט   להלן וכפי שיקבע ע"י ההנהלה מעת לעת.

1.2    ידוע לי שבמידה וינתנו טיפים בנושאי תזונה, כל האמור בהם אינו מהווה  המלצה או תחליף ליעוץ תזונתי וכי ליזט צימרמן אינה תזונאית.

1.3    ידוע לי כי במסגרת התוכנית מועברים האימונים מרחוק באמצעות שיעורים מוקלטים ו/או בוידאו או באמצעות אפליקציה (יישומון) ו/או באמצעים אלקטרוניים אחרים ו/או בכל אמצעי אחר.

1.4    הנני מסכימה שהנהלת התוכנית תהא רשאית לשלוח לכתובת הדוא"ל שמסרתי בהרשמה  כל הודעה ו/או מסר ו/או פניה ו/או מידע מכל סוג שהוא לרבות מידע שיווקי. ידוע לי כי אני רשאית לבטל את הרשאתי זו לקבלת מידע ופניות בכל עת.

הצטרפות לתוכנית;

2.1    ידוע לי כי השתתפותי בתוכנית מותנית בקבלת אישור להשתתפותי, ולתשלום  תמורה מלא בגינה. ידוע לי כי להנהלת הסדנה שיקול דעת מלא ומוחלט לאשר או לא לאשר את השתתפותי בסדנה.

תשלום, השתתפות וביטול;

3.1    ידוע לי כי השתתפותי בתוכנית מותנית בתשלום מלא בפועל לפני תחילתה.

3.2    ידוע לי כי זכות ההשתתפות בתוכנית הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. בהתאם לכך אני מתחייבת שלא אעביר ו/או אמסור הרשאה כלשהי  במידה וקיבלתי כזאת, לאחר להשתתף בתוכנית שרכשתי ו/או לעשות שימוש בקישור ו/או בשם וסיסמא אשר יימסרו לי על ידכם לצורך השתתפותי האישית.

3.3    ביטול ההרשמה לתוכנית יתבצע בהתאם למדיניות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו בכל הנוגע לביטול השתתפות בקורסים, סדנאות וחוגים.

3.4    ידוע לי כי לא תתאפשר צבירה של אימונים שהוחמצו.

הצהרת בריאות;

4.1    ידוע לי כי ההשתתפות בתוכנית כוללת, בין היתר, פעילות גופנית מאומצת וחלה עליי חובה אישית לוודא מול הרופא המטפל שאני כשירה ומסוגלת לבצע תוכנית זאת בטרם אתחיל את השתתפותי בה.

4.2     הנני מצהירה כי מצב בריאותי הוא תקין וכי אינני סובלת מכל מחלה ואו מגבלה העלולות לפגוע ו/או לסכן את מצבי הבריאותי כתוצאה מהשתתפותי בתוכנית /או מביצוע הפעילות הגופנית ו/או המנטלית המבוצעת במסגרת התוכנית. במידה והנני סובלת מבעיות בריאות כלשהן הריני מתחייבת להירשם לתוכנית רק באישורו של הרופא המטפל בי. הנני מתחייבת להודיע להנהלה בכתב על כל שינוי שיחול במצבי הבריאותי ו/או במצבי הפיסי. כמו כן, הנני מצהירה שכל הפרטים אשר מסרתי לכם הינם מלאים ונכונים, ולא העלמתי פרט או עובדה כלשהי העלולים למנוע ו/או להשפיע על השתתפותי בתוכנית.

4.3    ידוע לי כי ההנהלה אישרה את השתתפותי בתוכנית על יסוד אישורי על בריאותי התקינה והשתתפותי בתוכנית הינה באחריותי הבלעדית ואין להנהלה, לבעלים, למפיקי התוכנית או למאמנת המופיעה אחריות לנזק כלשהו אשר עלול להיגרם לי כתוצאה מהשתתפותי בתוכנית וביצוע האימונים השונים במהלכה.

קניין רוחני

5.1    ידוע לי כי התוכנית ומערכי השיעורים כוללים תכנים רבים שבהכנתם הושקעו זמן ומשאבים, ובין היתר, תמונות, איורים, קבצי קול, קבצי וידאו, תכנים, מערכי שיעור, שיטות פעולה, שיטות אימון, תרגילים, טקסטים, מסרים, סרטונים, קורסים דיגיטליים, הדרכות, סדנאות וכיוצ"ב (להלן: "התכנים בתוכנית"), בהתאם לכך, ידוע לי שכל זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני הקשורים בתוכנית ו/או בתכנים בה, מכל סוג ומין כלשהו, בין שהזכויות דרושות ברישום ובין שאינן דרושות ברישום, לרבות ומבלי למעט, בתכנים בתוכנית, בשם ובסימני המסחר, בעיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, קבצי וידאו, קבצי אודיו, טקסט וכל חומר אחר הם רכושה של ליזט צימרמן בלבד ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא אישורה בכתב מראש.

השתתפות מרחוק;

6.1    ידוע לי שאימוני הכושר בתוכנית מועברים מרחוק באמצעים אלקטרוניים ו/או באמצעות מערכי שיעור מוקלטים מראש אשר יועברו באמצעות אתר/יישומון (אפליקציה), וכי השתתפותי תהא באמצעות שליחת קישור בדוא"ל ו/א באמצעות הזנת פרטי שם ומשתמש (לפי שקול דעת הנהלת התוכנית) אותם מסרתי בהרשמתי לתוכנית.

6.2    ידוע לי שכל מערך שיעור מוקלט יהא זמין לצפייה למשך 4 ימים בלבד ממועד העלאת מערך השיעור המוקלט לאתר/אפליקציה, והנני מוותרת על כל טענה בעניין זה והאחריות על ההתחברות, ההשתתפות וביצוע מערך השיעור חלה עליי.

6.3    ידוע לי כי הצפייה וההשתתפות במערכי השיעור מרחוק מותרת אך ורק תחת התנאים והמגבלות המפורטות במסמך זה זה ותוך נקיטת אמצעי זהירות ובטיחותי האישית בקיומה של כל פעילות והנני פוטרת את ליזט צימרמן ו/או מי מטעמה מכל אחריות לביצוע מערכי השיעור בהשתתפות מרחוק והנני מוותרת על כל טענה ו/או תביעה בגין נזק גוף ו/או רכוש ו/או צד ג' ובכלל.

6.4    ידוע לי שהתכנים בתוכנית הינם מוגנים וחל איסור מוחלט לתרגם, להעתיק ו/או להקליט ו/או להפיץ ו/או לשדר ו/או להציג ו/או לשכפל ו/או לפרסם איזה מהתכנים בה ו/או לאפשר לאחרים לבצע איזה פעולה מהמנויות לעיל.

6.5    ידוע לי כי הנהלת התוכנית שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התכנים בתוכנית, כולם או חלקם בכל עת וללא הודעה מוקדמת והנני מוותרת על כל טענה בעניין זה.

אני הח"מ מאשרת כי חתימתי על תנאי ההתקשרות נעשית לאחר שקראתי והבנתי את תנאי ההתקשרות ואני מסכימה להן.